Model absolwenta naszej szkoły:

 1. Kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami.
 2. Jest patriotą.
 3. Zna walory najbliższego regionu, jego tradycje, a także swoje korzenie.
 4. Ma świadomość, że jest pełnoprawnym obywatelem Zjednoczonej Europy.
 5. Jest tolerancyjny.
 6. Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.
 7. Posługuje się technikami multimedialnymi.
 8. Zna podstawy komunikacji interpersonalnej.
 9. Poszerza swoją wiedzę.
 10. Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia.
 11. Dba o środowisko naturalne.
 12. Umiejętnie korzysta z różnych zasobów informacji.
 13. Odczuwa potrzebę korzystania z ofert kulturalnych.
 14. Zna dwa języki obce w stopniu co najmniej podstawowym.
 15. Jest gotowy do wyboru kierunku dalszego kształcenia zgodnego z własnymi możliwościami.

Wizja szkoły

(coś, co odróżnia nas od innych szkół, pozytywne wyobrażenie przyszłości placówki, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Jest to coś, co chcemy osiągnąć, a nie to, czego chcemy uniknąć).

Nasza szkoła otrzymało Certyfikat „Śląska Szkoła Jakości” Śląskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat zaświadcza, że wdrożyliśmy system zarządzania jakością i zapewniania jakości we wszystkich obszarach pracy szkoły, czyli: Koncepcja pracy szkoły. Zarządzanie i organizacja. Kształcenie, Wychowanie i opieka. W 2018 roku otrzymaliśmy jako jedna z nielicznych szkół Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany przez Ministerstwo Edykacji Narodowej. Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowującym ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Naszym uczniom zapewniamy:

 1. Poczucie bezpieczeństwa.
 2. Ochronę przed zagrożeniami.
 3. Dobrą opinię szkoły w środowisku.
 4. Udział w życiu kulturalnym regionu.
 5. Poznanie sylwetki patrona, historii szkoły i regionu.
 6. Warunki do nauki dwóch języków obcych.
 7. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 8. Znajomość idei „Kalos kagathos”.
 9. Rozwijanie zainteresowań – naukowych i sportowych oraz dbanie o rozwój społeczno – emocjonalny.
 10. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Misja szkoły

(Organizacyjne samookreślenie się-przesłanie dotyczące tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie o to, po co istnieje?).

W naszej szkole Państwa Dziecko zostanie wprowadzone w świat uniwersalnych wartości. Będzie się w niej czuło bezpiecznie. W razie potrzeby otrzyma fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Wysoko kwalifikowana kadra pomoże Państwa Dziecku rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania naukowe oraz sportowe. Będzie miało możliwość udziału w licznych konkursach i olimpiadach. Zostanie przygotowane do zdania egzaminu kończęcego naszą szkołę i wyboru dalszego etapu kształcenia.