Działalność profilaktyczna w szkole:

1. ZAJĘCIA DLA KLAS PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO:

• zajęcia z zakresu MINDFULNESS – trening uważności, koncentracji i relaksu
• zajęcia z zakresu POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY – Komunikacja płynąca z serca
• zajęcia z zakresu technik szybkiego i efektywnego uczenia się – MAPY MYŚLI

2. WARSZTATY DLA KLAS PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE:

• „Cukierki” – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
• „Debata” – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
• „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” – Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
• „Ja wobec klasy, klasa wobec mnie” – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
• Profilaktyka depresji- ROM-E „Metis”
• Doradztwo zawodowe – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
• Doradztwo zawodowe – Młodzieżowe Centrum Kariery

3. ŚRODOWISKOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „KLUB POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH”

Wszystkie działania podejmowane przez terapeutów i nauczycieli w ramach „Klubu Pozytywnie Zakręconych” mają na celu rozwijać kompetencje społeczne dziecka, młodego człowieka. Podczas zajęć dbamy o współpracę w grupach rówieśniczych oraz integrację dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.


Zajęciach w ramach programu prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie. Uczniowie uczestniczą w: treningu umiejętności emocjonalno – społecznych, treningu w zakresie mediacji rówieśniczych, treningu relaksacji, uważności – mindfulness, teatrze profilaktycznym, dogoterapii – czytanie z psem, zajęciach – Papierowe fantazje i czytanie z elementami origami, młody badmintonista, zajęciach – Taniec „uwolnij emocje”, zajęciach biblioterapeutycznych, zajęciach „Metoda Dobrego Startu”, zajęciach – Bajko-terapia, terapii mowy, autoprezentacji, terapii małej i dużej motoryki, terapii indywidualnej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemu.


Podczas zajęć staramy się przygotować uczniów do konstruktywnego i z zasadami zdrowego trybu życia spędzania czasu wolnego.

4. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Od 2011 roku posiadamy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i realizujemy założenia programu promocji zdrowia w jego wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Głównym celem naszego programu obok promocji zdrowia fizycznego jest budowanie pozytywnego klimatu szkoły m.in. poprzez integrację społeczności szkolnej i aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego.


Oprócz wymienionych wcześniej warsztatów z zakresu promocji zdrowia organizowaliśmy również przesiewowe badania wzroku, słuchu, pomiar tkanki tłuszczowej, warsztaty z dietetykiem i przesiewowe badania w kierunku chorób miażdżycowych i cukrzycy.


W roku 2021 zorganizowaliśmy salę relaksu. Przy współpracy z Radą Rodziców oraz innych zaangażowanych osób udało nam się odnowić i wyposażyć salę, w której cała społeczność naszej szkoły trenuje uważność, koncentrację i relaks. Na co dzień promujemy MINDFULNESS.


Oprócz warsztatów, prelekcji i badań profilaktycznych w szkole działa grupa Szkolnych Liderów Promocji Zdrowia, którzy są pomysłodawcami i głównymi organizatorami większości imprez i akcji szkolnych o tematyce prozdrowotnej.

5. AUTORSKI PROGRAM EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY „MEDIATOR”

Program ten ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do pokojowego oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych. Cel ten realizujemy poprzez przygotowanie wybranych osób z poszczególnych klas do prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych w ich klasach.


Działania te mają za zadanie hamować eskalację konfliktów i agresję wśród uczniów, jak również dawać możliwość i szansę samodzielnego rozwiązywania problemów.


W 2015 roku program obchodzimy dziesięciolecie działalności tego programu, stąd pojawił się pomysł stworzenia w naszej szkole Szkolnego Ośrodka Mediacji.

6. PROGRAM „OTWARTA CZWÓRKA”

Program jest efektem realizacji założeń programu „Falochron dla Śląska”. Celem projektu jest integracja ze społecznością naszego osiedla oraz organizacja czasu wolnego młodszych dzieci. Ze względu na sytuacje epidemiczną cele programu zostały dostosowane do obowiązujących zasad.


W latach ubiegłych w ramach projektu uczniowie naszej szkoły czytali bajki przedszkolakom z trzech sąsiednich przedszkoli oraz prowadzili warsztaty plastyczne, taneczne i zajęcia sportowe dla przedszkolaków. Nasi uczniowie pomagali też w odrabianiu lekcji swoim młodszym kolegom w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12.


W obecnej sytuacji nasi uczniowie tworzą kolorowanki i karty pracy dla swoich młodszych kolegów z naszej szkoły i z zaprzyjaźnionych szkół katowickich. Prowadzą także dla swoich młodszych kolegów zajęcia online oraz czytają i nagrywają bajki, wiersze.

7. KAMPANIE I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Bierzemy udział w programie realizowanym w katowickich szkołach „Bezpieczny dziecko – przyjaciel Sznupka” W ramach programu wychowawcy klas prowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w kontakcie z osobami dorosłymi, przemocy rówieśniczej, uzależnień, bezpiecznego wypoczynku, budowania pozytywnych relacji społecznych i dojrzałości psychicznej nastolatków.


Co roku bierzemy udział w Kampanii Społecznej „Miejska dżungla” oraz Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

8. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Działania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone są przez doradcę zawodowego,
pedagoga, psychologa i nauczyciela WDŻwR przy współpracy z Młodzieżowym Centrum
Kariery oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5.


W ramach systemowych działań w tym zakresie prowadzone są dla uczniów klas VII i VIII
m.in. warsztaty (na terenie szkoły i MCK), porady indywidualne z doradcą zawodowym,
przesiewowe badania zdolności i zainteresowań (za zgodą rodziców).


W ramach programu prowadzone są także działania wobec wszystkich uczniów, celem tych
oddziaływań jest zwiększenie wiedzy o swoich zdolnościach i predyspozycjach oraz
wspieranie adekwatnej samooceny naszych uczniów.


Organizujemy również szkolny Dzień Kariery w czasie którego uczniowie i rodzice mają
możliwość zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych.